Σχετικά με το VET2Business
image001

Το VET2Business εν συντομία:

Το VET2Business είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα Erasmus+ στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 3 - Υποστήριξη για την Πολιτική Μεταρρύθμισης "Στρατηγικές Συνεργασίες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης" με στόχο την εδραίωση ισχυρής διαπεριφερειακής εταιρικής σχέσης στην Ελλάδα και τη Γερμανία για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων ελλείψεων δεξιοτήτων των φοιτητών και των εργαζομένων στον Τουριστικό Τομέα δημιουργώντας δύο καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στους υποτομείς της Φιλοξενίας και της Εστίασης και δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο με τις Μικρές & Μεσαίες Επιχειρίσεις, ανταποκρινόμενο ταυτόχρονα στις απαιτήσεις τους μέσω της εφαρμογής της μάθησης βασισμένης στην εργασία.

Η διάρκεια του Έργου VET2Business είναι δύο (2) έτη, αρχής γενομένης από 10/2017 έως 09/2019.

 

Στόχος μας είναι:

 • Να αντιμετωπιστεί η υψηλή ανεργία των νέων και η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων τους στον Τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Κατάρτισης και Επιχειρηματικού Τομέα και βελτιώνοντας τη συνάφεια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την αριστεία.
 • Να δημιουργηθεί μια βιώσιμη εταιρική σχέση, να αναπτυχθούν ενημερωμένα προγράμματα επαγγελματικής μάθησης στον Τομέα του Τουρισμού, με έμφαση στη μαθητεία.
 • Να μεταδοθεί η γνώση και δημιουργία διακρατικών ικανοτήτων, στους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης και της μαθητείας.
 • Να αναπτυχθούν νέα καινοτόμα εργαλεία που θα ενισχύσουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ του Συστήματος Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Τομεακών Επιχειρήσεων.

Αποστολή μας:

Είναι να δημιουργηθεί ένα νέο Προφίλ Απασχόλησης και ένας Χάρτης Δεξιοτήτων για επαγγελματίες στον Τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης.

Το Σχέδιο Δράσης μας: 

Είναι η δημιουργία δύο νέων προγραμμάτων σπουδών στον τομέα, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών προγραμμάτων μάθησης στο χώρο της εργασίας και μαθητείας, μέσω της ανάλυσης των αναγκών του επιχειρηματικού τομέα, καθώς και του σχεδιασμού ενός «ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου» (ePORTFOLIO) για τους μαθητευόμενους.

 • Δύο νέα προγράμματα Σπουδών στον Τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης

Έμφαση δίνεται στις Μικρές & Μεσαίες Επιχειρίσεις, δεδομένου ότι οι ανάγκες τους σε εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό είναι πιο απαιτητικές, οι θέσεις είναι πολλαπλές και με ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Επίσης, θα προσαρμόσουμε το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό στα χαρακτηριστικά του EQF, ECVET.

 • Μάθηση στο χώρο της εργασίας και μαθητεία

Κάθε πρόγραμμα σπουδών θα προσφέρει ένα μαθησιακό αποτέλεσμα βασισμένο στην εργασία, το οποίο αντιστοιχεί στο 30%-50% των βασικών ωρών διδασκαλίας των σπουδαστών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εργοδότη και τις ιδιαίτερες για κάθε χώρα πτυχές. Αυτή η χρήσιμη και πρακτική εμπειρία θα ωφελήσει τους σπουδαστές σε κάθε χώρα, ενισχύοντας τη γνώση και παρέχοντας εμπειρία από πρώτο χέρι στην εργασία σε έναν δημιουργικό τομέα, αυξάνοντας τις ευκαιρίες για μελλοντική απασχόληση και κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

Η μάθηση στο χώρο της εργασίας θα περιλαμβάνει τη γενική ιδέα της ζωντανής ενημέρωσης για την παροχή στους μαθητές περιπτώσεων πραγματικών καταστάσεων όπου μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα.

 

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός "ePORTFOLIO για μαθητευόμενους

Το πρώτο βήμα προς την υποστήριξη της μάθησης στο χώρο της εργασίας περιλαμβάνει την ανάπτυξη της πλατφόρμας του ιστοτόπου μας. Μετά την ανάπτυξη της πλατφόρμας "e-portfolio" για Mαθητεία, θα προσφέρουμε επαρκή δημοσιότητα, εξασφαλίζοντας ότι ένας σημαντικός αριθμός ενδιαφερομένων εκπαιδευόμενων θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει το "e-portfolio".

Το κύριο χαρακτηριστικό του e-portfolio για τη μαθητεία θα είναι το εύκολα προσιτό περιεχόμενο για τη μαθητεία στον τομέα του Ξενοδοχείου και της Εστίασης.

Το e-porfolio θα περιέχει:

 • Το περιεχόμενο που ευθυγραμμίζεται με τα δύο προγράμματα σπουδών που αναπτύχθηκαν (συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού υλικού και των εγχειριδίων και υλικού κατάρτισης που δημιουργήθηκαν).
 • Τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών κατηγοριοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα.
 • Τα προσφερόμενα Προγράμματα σπουδών με ανάλυση των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων.
 • Εκθέσεις και άλλα έγγραφα σχετικά με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται στον Τομέα του Τουρισμού.
 • Τον Χάρτη Δεξιοτήτων που θα δημιουργηθεί.

Προσαρμογή και πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών:

Αφού σχεδιάσουμε τα Αναλυτικά Προγράμματα, η εταιρική μας σχέση θα προσαρμοστεί σε κάθε ένα από αυτά στο πλαίσιο της Ελλάδας και της Γερμανίας. Αυτή η διαδικασία "προσαρμογής" είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι το γενικό πρόγραμμα σπουδών είναι κατάλληλο και σύμφωνο με τους σκοπούς και προσαρμόζεται στο πλαίσιο και τις ειδικές απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης χώρας.

Η πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών θα παραδοθεί σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, συγκεκριμένα στην Ελλάδα και τη Γερμανία, στην οποία συμμετέχουν ο πάροχος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ο κοινωνικός εταίρος, καθώς και η περιφερειακή αρχή. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας είναι η εφαρμογή της μάθησης στο χώρο της εργασίας και η χρήση της νέας μας πλατφόρμας και της πρώτης εφαρμογής της διαβούλευσης στις Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις και τους εργοδότες.

Η πιλοτική φάση - διάρκειας 6 μηνών, θα επιδιώξει να προσλάβει:

 • 15 σπουδαστές σε κάθε ένα από τα δύο προγράμματα σπουδών σε κάθε χώρα, δηλαδή συνολικά 30 σπουδαστές σε κάθε χώρα και 60 σε ολόκληρο το έργο
 • 3 εκπαιδευτές ανά πρόγραμμα σπουδών ανά χώρα, συνολικά 6 εκπαιδευτές σε κάθε χώρα και 12 σε ολόκληρο το έργο
 • 10 εργοδότες ανά πρόγραμμα σπουδών σε κάθε χώρα, συνολικά 20 εργοδότες ανά χώρα και 40 σε ολόκληρο το έργο

 

 

Ο προβλεπόμενος αντίκτυπος:

Ο προβλεπόμενος αντίκτυπος από τη δημιουργία και την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης με έμφαση τη μαθητεία είναι:

 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Τομέα του Τουρισμού με έμφαση στις Μικρές &Μεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Την επίτευξη υψηλότερης  απασχολησιμότητας των νέων φοιτητών στον τομέα.
 • Τα προγράμματα καθοδήγησης θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της μάθησης στο χώρο της εργασίας
 • Περισσότερες από 5.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση και θα ενημερωθούν σχετικά με τις ευκαιρίες των προγραμμάτων σπουδών και της μαθητείας
 • Θα δημιουργηθεί διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη και οι κυβερνητικοί φορείς θα ενημερωθούν σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος.