Η Καινοτόμος Προσέγγισή μας

Το VET2Business είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στην παροχή νέων και σύγχρονων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο της εργασίας, προκειμένου να υποστηριχθεί η ευημερούσα ανάπτυξη των Υποτομέων της Φιλοξενίας/Ξενοδοχειακών και Εστίασης, προσαρμόζοντας τις δεξιότητες και τα προσόντα του εργατικού δυναμικού στις νέες τάσεις.

Το Σχέδιο πρόκειται να αντιμετωπίσει τα διαπιστωμένα κενά και ελλείψεις δεξιοτήτων και να ανταποκριθεί στη ζήτηση για νέες δεξιότητες εντός του Τομέα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω του σχεδιασμού και της πιλοτικής εφαρμογής δύο νέων και καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης στους υποτομείς της Φιλοξενίας/Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Θα εργαστούμε στενά ως εταιρική σχέση σε όλα τα στάδια του έργου για την ανάπτυξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων, τα οποία βασίζονται στη ζήτηση, ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και μεταβιβάζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η σύμπραξή μας θα επικεντρωθεί στο σχεδιασμό των προγραμμάτων επαγγελματικήςμάθησης που θα είναι σύμφωνα με τις ανάγκες των Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων και θα δώσουν προσοχή στην προετοιμασία ειδικευμένου προσωπικού που θα καλύψει το κενό, παρέχοντας τις ικανότητες που απαιτούνται στον επιχειρηματικό τομέα για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του.

Τα καινοτόμα στοιχεία του προγράμματος VET2Business περιλαμβάνουν:

  • Την ανάπτυξη νέων καινοτόμων εργαλείων που θα ενισχύσουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ του Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των Τομεακών Επιχειρήσεων.
  • Μεταβίβαση γνώσεων και δημιουργία διακρατικών ικανοτήτων, στις διδακτικές ενότητες κατάρτισης στον τομέα των Ξενοδοχείων και Εστίασης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής μάθησης και της μαθητείας.
  • Καινοτόμα και εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών σε 2 χώρες της Ε.Ε., ενισχυμένο από την ευθυγράμμιση των εργαλείων διαφάνειας της Ε.Ε., επιτρέποντας τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε ολόκληρη την Ε.Ε.
  • Η πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης στην Ελλάδα και τη Γερμανία, που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων, μέσω της απασχόλησης ειδικευμένων και πιο ικανών νέων εργαζομένων.