Σχετικά με την Επαγγεματική Μάθηση και τη Μαθητεία

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την επωνυμία: "Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ευρώπη. Πρακτικές και δείκτες πολιτικής", http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/alliance/work-based-learning-in-europe_en.pdf η εκπαίδευση στο χώρο της εργασίας αποτελεί θεμελιώδη πτυχή της επαγγελματικής κατάρτισης - συνδέεται άμεσα με την αποστολή της επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισης για να βοηθήσει τους σπουδαστές να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που είναι απαραίτητες στην επαγγελματική ζωή.

Τρία κύρια μοντέλα επαγγελματικής μάθησης μπορούν να αναγνωριστούν σε όλη την Ευρώπη ως κάτωθι:

  • Τα συστήματα εναλλαξιμότητας  ή μαθητείας είναι συνήθως γνωστά στην Αυστρία και τη Γερμανία ως το "διπλό σύστημα". Βασίζονται θεμελιωδώς στην ενσωμάτωση των επιχειρήσεων ως εκπαιδευτικών φορέων μαζί με τις σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή άλλα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στα προγράμματα αυτά, οι εκπαιδευόμενοι αφιερώνουν σημαντικό χρόνο στην εκπαίδευση σε επιχειρήσεις.
  • Ένα δεύτερο μοντέλο επαγγελματικής μάθησης είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που περιλαμβάνει τις περιόδους πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης κατά κανόνα καλύπτουν κάθε τύπο πρακτικής άσκησης που ενσωματώνονται ως υποχρεωτικό ή προαιρετικό στοιχείο των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που οδηγούν σε τυπικά προσόντα.
  • Τέλος, η επαγγελματική μάθηση ενσωματώνεται σε ένα σχολικό πρόγραμμα, μέσω επιτόπιων εργαστηρίων, κουζινών, εστιατορίων, νεώτερων ή πρακτικών επιχειρήσεων, προσομοιώσεων ή πραγματικών εργασιών ανάθεσης έργων σε επιχειρήσεις ή βιομηχανίες. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν εργασιακά περιβάλλοντα "πραγματικής ζωής".

Η επαγγελματική μάθηση είναι ένα παράδειγμα μιας αμφίδρομα ευνοϊκής κατάστασης και ιδιαίτερα όταν η μάθηση λαμβάνει χώρα σε μια επιχείρηση, όπως συμβαίνει και με τη μαθητεία. Σύμφωνα με το CEDEFOP, η μαθητεία και άλλες μορφές επαγγελματικής μάθησης βοηθούν τους νέους να κάνουν πιο ομαλές μεταβάσεις από το σχολείο ή την επαγγελματική εκπαίδευση στην απασχόληση.

Υπάρχει ευρεία συναίνεση στην Ευρώπη ότι η μαθητεία μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των ανισορροπιών στην αγορά εργασίας. Έτσι, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, RethinkingEducation: Investinginskillsforbettersocio-economicoutcomes (2012), αναγνώρισε την ποιότητα της μαθητείας και άλλων μορφώνεπαγγελματικής μάθησης ως στρατηγική προτεραιότητα.

Παρά την αναγνώριση αυτή, εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια στην καθιέρωση συστημάτων μαθητείας καλής ποιότητας. Πρέπει να συγκλίνουν ορισμένες απαραίτητες προϋποθέσεις, οι οποίες δεν είναι πάντα παρούσες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον Οκτώβριο του 2017 πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ποιότητα και την αποτελεσματική μαθητεία (EuropeanFrameworkforQualityandEffectiveApprenticeships). Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη νέα Ατζέντα για τις νέες δεξιότητες για την Ευρώπη (NewSkillsAgendaforEurope), η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε: http://www.cedefop.europa.eu/el/events-and-projects/projects/apprenticeships-work-based-learning