Σχετικά με τη Βασική Δράση 3 του Προγράμματος Erasmus+

Βασική Δράση 3: Η στήριξη για τη μεταρρύθμιση των πολιτικών παρέχει ένα ευρύ φάσμα δράσεων που αποσκοπούν στην τόνωση της καινοτόμου αναπτυξιακής πολιτικής, του διαλόγου και της εφαρμογής των πολιτικών και στην ανταλλαγή γνώσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης της νεολαίας. Τα περισσότερα από αυτά διοικούνται από τον EACEA https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en

Τα κύρια μέσα που διαχειρίζονται μέσω συγκεκριμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων περιλαμβάνουν:

  • Πρωτοβουλίες για την πολιτική καινοτομίας που υποστηρίζουν έργα με στόχο τη μελλοντική συνεργασία και την εξέλιξη των πολιτικών καθώς και τον πειραματισμό σε νέες Ευρωπαϊκές πολιτικές  υπό την καθοδήγηση υψηλού επιπέδου οργανισμών και δημόσιων αρχών για την τόνωση καινοτόμων πολιτικών και την προετοιμασία της εφαρμογής τους
  • Συνεργασία της Κοινωνίας των Πολιτών που παρέχει υποστήριξη σε Ευρωπαϊκές ΜΚΟ και δίκτυα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και της νεολαίας με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και την ενίσχυση της συνεργασίας με τις δημόσιες αρχές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform_en

 

Σχετικά με την πρόσκληση 40/2016 για το VET2Business:

Το πρόγραμμα VET2Business υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της EACEA υπ’ αριθμόν 40/2016:

"KA3 - Συνεργασίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με επιχειρήσεις για τη μάθηση στο χώρο της εργασίας και τη μαθητεία".

Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών κόσμων, να βελτιωθεί η συνάφεια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να αυξηθεί η αριστεία. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της πρόσκλησης ήταν να προσκληθεί η υποβολή προτάσεων σχετικά με τις εταιρικές σχέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη της μάθησης στο χώρο της εργασίας, κατά συνέπεια, για τη συμβολή στον στόχο της Ρίγας, ήτοι να προωθηθεί η επαγγελματική μάθηση σε όλες τις μορφές της, με ιδιαίτερη έμφαση στη μαθητεία.

Αυτές οι εταιρικές σχέσεις θα πρέπει να συμβάλουν στη συμμετοχή των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και την παροχή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να εξασφαλίσουν ένα ισχυρό στοιχείο επαγγελματικής μάθησης στην επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάρτιση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/384/06&from=EN