Ποιός Επωφελείται
image001

Η συνεργασία μας έχει διαμορφώσει μια συνεκτική προσέγγιση για την επίτευξη των προσδιορισμένων ομάδων στόχων.

  • Τελικοί χρήστες: εκπαιδευόμενοι, νέοι εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εργοδότες (μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον Τομέα του Τουρισμού)

Οι άμεσοι δικαιούχοι αυτής της εταιρικής σχέσης είναι οι νέοι μαθητές και οι γονείς τους, οι εκπαιδευτικοί και οι εργοδότες που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και στην επαγγελματική μάθηση, αξιοποιώντας το φάσμα των εκπαιδευτικώνυλικώνμάθησης και κατάρτισης που αναπτύχθηκαν.

Αυτή η χρήσιμη και πρακτική βιομηχανική εμπειρία θα ωφελήσει τους σπουδαστές σε κάθε χώρα, ενισχύοντας τη γνώση και παρέχοντας εμπειρία από πρώτο χέρι στον δημιουργικό τομέα, αυξάνοντας τις ευκαιρίες για μελλοντική απασχόληση και κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

Οι Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις θα βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του έργου σε όλα τα στάδιά του και θα εκπροσωπούνται ευρέως στις επιτροπές των ενδιαφερομένων. Θα συμμετάσχουν στην ανάλυση της έρευνας και των δεξιοτήτων, θα εισάγουν και θα αξιολογήσουν το πρόγραμμα σπουδών και το σχεδιασμό τμημάτων επαγγελματικής μάθησης, θα συμβουλεύσουν τους φοιτητές και τους μαθητές κατά και τη διαδικασία της πρόσληψης, θα σχεδιάσουν και θα επιβλέπουν τις ζωντανές συναντήσεις.

Όλοι οι τελικοί χρήστες θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες γνώσεις και εμπειρία, ενώ οι μαθητές μπορούν να προσδοκούν σε πλεονεκτήματα απασχολησιμότητας σε τοπικό και σε διατμηματικό επίπεδο.

                                

  • Ενδιαφερόμενα μέρη: ενώσεις εργοδοτών και επαγγελματιών, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, τοπικές και περιφερειακές αρχές, οργανώσεις νεολαίας.

Όλοι οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι θα εκπροσωπηθούν στην Επιτροπή Συνεργαζόμενων Εταίρων (StakeholdersCommittee) που θα συγκεντρώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη με Eυρωπαϊκό αντίκτυπο και εμβέλεια. Η Επιτροπή Ενδιαφερομένων θα συμμετάσχει σε όλη τη φάση της έρευνας, θα παρακολουθεί την παράδοση των προγραμμάτων σπουδών και θα βελτιώνει και θα αξιολογεί τα αποτελέσματα της κατάρτισης, συμμετέχοντας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκσυγχρονισμένων προγραμμάτων επαγγελματικής μάθησης και μαθητείας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έρθουν σε επαφή μέσω όλων των δικτύων των εταίρων στις χώρες τους και μέσω στοχοθετημένων δραστηριοτήτων επικοινωνίας.

Οι εργοδότες ωφελούνται έχοντας τη δυνατότητα να τροφοδοτούν την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών, εξασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες τους στη βιομηχανία ικανοποιούνται καλύτερα από τους σπουδαστές και έχοντας πρόσβαση σε μελλοντικούς υπαλλήλους.