Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας GMBH

Η CIT Ltd είναι μία 100% θυγατρική της διοικητικής περιφέρειας Spree Neisse. Λειτουργεί ως Περιφερειακός Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης. Είναι ένα δημόσιο ισοδύναμο όργανο μη κερδοσκοπικό, αλλά οργανωμένο βάσει του Γερμανικού ιδιωτικού δικαίου. Ιδρύθηκε το 1993.

Η CIT Ltd εκτελεί όλες τις σχετικές δραστηριότητες ενός Περιφερειακού Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης όπως η διευθέτηση περιουσιακών στοιχείων και υποστήριξης των εταιρειών, υπηρεσία υποστήριξης και συνοδείας νέων επιχειρήσεων (θερμοκοιτίδα για την επιχειρηματικότητα), εργασίες έργων σε  ομοσπονδιακό και κοινοτικό επίπεδο, καθώς και ανάπτυξη και ενίσχυση Γερμανο-Πολωνικών επαφών. Τα Έργα επικεντρώνονται κυρίως στις ανάγκες των επιχειρήσεων ξεκινώντας από τις επενδύσεις μέχρι την ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού.

Η CIT Ltd είναι ενσωματωμένη σε ένα τεράστιο πλαίσιο, όπου μεταξύ άλλων εμπλέκονται τα εργατικά και οικονομικά Υπουργεία του Βραδεμβούργου, οι περιφερειακοί τουριστικοί σύνδεσμοι, ειδικοί σύμβουλοι, Τεχνικά Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά επιμελητήρια, Ενώσεις επιχειρήσεων, περιφερειακοί πολλαπλασιαστές κλπ.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των Ευρωπαϊκών επαφών, η CIT Ltd συμμετείχε και συμμετέχει σε ορισμένα διασυνοριακά, διακρατικά και διεθνή προγράμματα της Ε.Ε.(π.χ. INTERREG A και C, EQUAL, ERASMUS για νέους επιχειρηματίες, άρθρο 6 τουESF, LLP Leonardo da Vinci, ERASMUS +). Επιπλέον, συμμετέχει σε διάφορα θεματικά περιφερειακά και ομοσπονδιακά δίκτυα του ομόσπονδου κρατιδίου του Βραδεμβούργου.

https://www.cit-wfg.de/