Αποτελέσματα
image001

Αποτέλεσμα A.

Δύο νέα προγράμματα σπουδών στον Τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης αναπτύσσονται και εισάγονται

Δραστηριότητες:

 1. Ανάλυση των τρεχουσών αναγκών σε Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις που εμπλέκονται στον Τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης.
  https://ihkbztest.limequery.com/579488?lang=el
 2. Ένα ενημερωμένο χάρτη δεξιοτήτων για τον Τουρισμό.
 3. Δύο νέα προγράμματα σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον τομέα του Τουρισμού, με επίκεντρο την επαγγελματική μάθηση που αντιπροσωπεύει τις προσδοκίες των Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων, που θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοσθούν πιλοτικά.

 

Αποτέλεσμα B.

Εισάγονται αποτελεσματικές δομές συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών

Δραστηριότητες:

 1. Ανάπτυξη μιας πλατφόρμας παρακολούθησης και ανταλλαγής μαθητευομένων στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων και διαμόρφωση εργαλείου παρακολούθησης της απόδοσης των σπουδαστών.
  https://vet2business.elogbook.gr/el/welcome
 2. Ένα εργαλείο επιλογής Μαθητείας, όπου οι επιχειρήσεις θα συμπεριλάβουν τις προσλήψεις τους, εντοπίζοντας τις επιθυμητές δεξιότητες και οι μαθητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μια θέση.
 3. Προσαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών στις ειδικές ανάγκες κάθε χώρας.
 4. Κατάρτιση (εκπαιδευτές, φοιτητές και εργοδότες)
 5. Πιλοτική Εφαρμογή σε κάθε συμμετέχουσα χώρα (περίοδος 6 μηνών - 6 εκπαιδευτές ανά χώρα - 15 σπουδαστές ανά χώρα - 20 εργοδότες ανά χώρα).
 6. Ένα «ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο» για την πλατφόρμα Μαθητείας όπου το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους συμμετέχοντες.

WP2.2 Report on qualitative_quantitative analysis – Greek
WP2.3 Collection of Current VET Curricula - Greek