Αναμενόμενος Αντίκτυπος
image001

Ο αντίκτυπος του Προγράμματος VET2Business θα είναι ευρύς, φθάνοντας και αγγίζοντας όλες τις ομάδες-στόχους και το κοινό σε διάφορα στάδια του έργου:

Τελικοί χρήστες: εκπαιδευόμενοι, νέοι εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές και εργοδότες,εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εργοδότες (μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον Τομέα του Τουρισμού)

 • Αυξημένες δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία στον τομέα τωνΞενοδοχείωνκαι της Εστίασης
 • Οι σπουδαστές στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε καλύτερες θέσεις εργασίας με καλύτερες επιλογές φορέα
 • Οι Μικρές &Μεσαίες Επιχειρήσεις του Τουρισμού θα προσλάβουν πιο κατάλληλο εργατικό δυναμικό, έτοιμο για καλύτερη απόδοση στο νέο περιβάλλον
 • Οι Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις είναι σε θέση να συμβάλουν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της παράδοσης των προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης και να συμμετέχουν στην προετοιμασία καλύτερων προγραμμάτων επαγγελματικής μάθησης και μαθητείας
 • Οι εργοδότες και οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον Τομέα
 • Οι εργοδότες έχουν καλύτερη πρόσβαση σε ταλέντα και εργατικό δυναμικό με καλύτερη εξειδίκευση
 • Οι φορείς παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και οι ρυθμιστικοί φορείς στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση έχουν αυξήσει την πρόσβαση στις πληροφορίες για την αγορά εργασίας και ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες της βιομηχανίας
 • Αυξημένη κινητικότητα σε ολόκληρη την Ε.Ε. και ευκαιρίες απασχόλησης
 • Δημιουργία νέων δικτύων μεταξύ των συνομηλίκων - εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών

Ενδιαφερόμενα μέρη: Ενώσεις εργοδοτών και επαγγελματιών, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, τοπικές και περιφερειακές αρχές, οργανώσεις νεολαίας.

 • Η ικανότητα των εταίρων θα ενισχυθεί καθώς και οι γνώσεις τους σχετικά με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, την εργασιακή και συνδυασμένη μάθηση και τα εργαλεία και μέσα διαφάνειας της Ε.Ε.
 • Οι εργασιακές σχέσεις, οι σύνδεσμοι και οι ευκαιρίες δικτύωσης με άλλες οργανώσεις θα αυξηθούντόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Καινοτόμα και εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών σε 2 χώρες της Ε.Ε., υποστηριζόμενα από την ευθυγράμμιση με τα μέσα και τα εργαλεία διαφάνειας της Ε.Ε., επιτρέποντας τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε ολόκληρη την Ε.Ε.
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της διαχείρισης και των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών, υποστηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του Τομέα
 • Βελτίωση του επαγγελματισμού, των δυνατοτήτων και της ανταγωνιστικότητας ως αποτέλεσμα της σύγχρονης, καινοτόμου και σχετικής προσφοράς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Η αλλαγή πολιτικής και η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων που εξασφαλίζουν την προσφορά της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι προσανατολισμένη με τον κλάδο
 • Βελτιωμένες αντιλήψεις για την κατάρτιση στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και αυξημένη σημασία των διατμηματικών δεξιοτήτων
 • Αυξημένη αυτοπεποίθηση και αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των παραγόντων της παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των εργοδοτών, των κοινωνικών εταίρων και των φορέων διαπίστευσης.