Το Έργο

Το Πρόγραμμα VET2Business στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του επιχειρηματικού τομέα, βελτιώνοντας τη συνάφεια της εκπαίδευσης με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας στον Τομέα της Φιλοξενίας/Ξενοδοχείωνκαι της Εστίασης, με έμφαση στις Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Περισσότερα